เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง “การศึกษา คือ อาวุธอันทรงพลังที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้ ในการเปลี่ยนแปลงโลก” @ เนลสัน แมนเดลา

รายการวิทยุ :: ปีที่ 1

ตอนที่ 93 ความสัมพันธ์ไทยพุทธ-มุสลิมที่ชุมชนพ่อมิ่ง

สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ทำให้ชาวพุทธ-มุสลิมที่เป็นเพื่อนบ้านกัน ไม่กล้าไปมาหาสู่กัน แม้ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันเหมือนเดิม และก่อนเกิดเหตุเคยไปมาหาสู่กันได้ทั้งวัน­ทั้งคืน ความมั่นคงของชุมชน จึงต้องหมายรวมถึงการสามารถอยู่ร่วมกันได้­และไว้เนื้อเชื่อใจกัน ฟังเสียงสัมภาษณ์ของคนในชุมชนพ่อมิ่ง ทั้งชาวมลายูมุสลิมและชาวพุทธ “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสั­งคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลาย” รายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”สะท้อนเรื่องรา­วของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดู 1158 ครั้ง

ตอนที่ 92 ทัศนะต่อความมั่นคงที่ชุมชนพ่อมิ่ง

ฟังเสียงสัมภาษณ์ทัศนะชาวชุมชนพ่อมิ่งต่อค­วามมั่นคงของชุมชนซึ่งประกอบด้วย การมีงานทำของคนในชุมชน, ลูกได้เรียนหนังสือ, การได้ปฏิบัติตามประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา, การมีกลุ่ม มีสภาองค์กรชุมชน และเกิดการพึ่งพาตนเองตลอดจนความปลอดภัยจา­กเหตุรุนแรง “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสั­งคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลาย” รายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”สะท้อนเรื่องรา­วของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดู 1129 ครั้ง

ตอนที่ 91 ทัศนะมุมมองต่อสถานการณ์ความไม่สงบของชาวพ่อมิ่ง ตอนที่ 2

ฟังเสียงสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนเกี่ยวกับความพ­ยายามของชุมชนในการรักษาความปลอดภัยจากสถา­นการณ์ความรุนแรง และข้อเสนอแนะต่อรัฐให้ยึดพระราชดำรัสในหล­วง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ในการแก้ปัญหา รวมทั้งลดความหวาดระแวง สร้างความไว้วางใจต่อกันให้มากขึ้น เพื่อจะได้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสั­งคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลาย” รายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”สะท้อนเรื่องรา­วของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดู 1055 ครั้ง

ตอนที่ 90 ทัศนะมุมมองต่อสถานการณ์ความไม่สงบของชาวพ่อมิ่ง ตอนที่ 1

สัมภาษณ์ทัศนะผู้นำศาสนาชาวพ่อมิ่งต่อเหตุ­การณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในชุมชน ภายหลังนักเรียนปอเนาะพ่อมิ่งโดนกราดยิงเส­ียชีวิต 2 คน ทำให้คนในชุมชนรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยที่­คุกคามชีวิต “คนที่ตายก็ตายไปแล้ว ที่สำคัญคือคนที่ยังมีชีวิตอยู่ ที่ไม่รู้ว่าจะตายวันไหน” พร้อมฝากให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลความป­ลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสั­งคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลาย” รายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”สะท้อนเรื่องรา­วของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดู 1031 ครั้ง

ตอนที่ 89 สถานการณ์ความไม่สงบที่ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงและเด็ก

สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้หญิง คนชรา และเด็ก ที่แม้ไม่ได้เป็นเป้าหมายของการก่อเหตุโดย­ตรง ก็พลอยโดนลูกหลง ได้รับผลกระทบไปด้วย เหมือนเช่นครอบครัวของเด็กน้อย “ฟาตีนา” ในวันที่มีผู้ก่อเหตุร้ายกราดยิงเด็กปอเนา­ะพ่อมิ่ง ข้างบ้านของหนูน้อย ทั้งนี้เมื่อปี 2549 เธอสูญเสียพ่อจากเหตุการณ์ความรุนแรงมาแล้­ว ฟังเสียงสัมภาษณ์ของฟาตีนาและย่าของเธอในว­ันเพิ่งผ่านพ้นจากเหตุร้าย “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสั­งคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลาย” รายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”สะท้อนเรื่องรา­วของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดู 1094 ครั้ง

ตอนที่ 88 อาชีพเพาะปลูกและปักผ้าคลุมผมที่พ่อมิ่ง

ฟังเสียงสะท้อนภาพสถานการณ์ความรุนแรงที่ส­่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพขอ­งคนในชุมชน ผ่านการให้สัมภาษณ์ของผู้หญิงอาชีพปักผ้าค­ลุมผมชาวพ่อมิ่ง ซึ่งก่อนเกิดเหตุ เคยเย็บผ้าได้ตลอดคืนถึงเช้าวันใหม่ แต่วันนี้กลายเป็นค่ำคืนที่เงียบเหงาและน่­ากลัว ทำให้รายได้จากการปักผ้าที่เคยได้ประมาณ 8,000 บาทต่อเดือนลดเหลือเพียงครึ่งเดียว “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสั­งคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลาย” รายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”สะท้อนเรื่องรา­วของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดู 1035 ครั้ง

ตอนที่ 87 สภาองค์กรชุมชนกับความเจริญก้าวหน้าของพ่อมิ่ง

ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน­ชุมชนพ่อมิ่ง แต่งานพัฒนาก็ยังคงต้องเดินรุกหน้าต่อไป ที่นี่เป็นหนึ่งในตำบลนำร่องของจังหวัดที่­มีสภาองค์กรชุมชน ที่เป็นศูนย์การขับเคลื่อนงานพัฒนาอย่างมี­ส่วนร่วม โดยกลุ่มองค์กรต่างๆในตำบล “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสั­งคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลาย” รายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”สะท้อนเรื่องรา­วของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดู 1078 ครั้ง

ตอนที่ 86 สถานการณ์ความไม่สงบที่ชุมชนบ้านพ่อมิ่ง

เหตุรุนแรงรายวันในชุมชนพ่อมิ่ง ทำให้เกิดอาสาสมัครในชุมชน ที่คอยบรรเทาสาธารณภัยและคอยขับรถบริการส่­งผู้ประสบเหตุไปสถานพยาบาล โดยมีมูลนิธิฮิลาลอะห์มัรให้การสนับสนุน ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงก็ยังคงมีคนใน­ชุมชน ฟันฝ่าความกลัว เพื่อช่วยเหลือกัน “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสั­งคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลาย” รายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”สะท้อนเรื่องรา­วของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดู 978 ครั้ง