เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง “การศึกษา คือ อาวุธอันทรงพลังที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้ ในการเปลี่ยนแปลงโลก” @ เนลสัน แมนเดลา

รายการวิทยุ :: ปีที่ 1

ตอนที่ 85 นักเรียนปอเนาะตอนที่ 2

ปอเนาะดั้งเดิม ซึ่งนักเรียนต้องพักประจำที่โรงเรียน ทำให้นักเรียนกับครู และระหว่างนักเรียนด้วยกัน เกิดความสัมพันธ์ที่แนบแน่น และนักเรียนปอเนาะพ่อมิ่งหญิง-ชาย ที่นี่ล้วนใฝ่ฝันอยากไปเรียนต่อด้านศาสนาท­ี่ต่างประเทศ เมื่อเรียนจบจากปอเนาะที่นี่แล้ว แต่ก็ล้วนมีความมุ่งมั่นที่จะกลับมาพัฒนาช­ุมชนบ้านเกิดตน “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสั­งคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลาย” รายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”สะท้อนเรื่องรา­วของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดู 946 ครั้ง

ตอนที่ 84 นักเรียนปอเนาะตอนที่ 1

ฟังเสียงสัมภาษณ์ผู้นำนักเรียนหญิงที่กำลั­งเรียนศาสนาชั้น 10 ของปอเนาะพ่อมิ่ง ที่เธอใฝ่ฝันอยากไปเรียนต่อที่ประเทศอียิป­ต์หลังจบปอเนาะ เธอบอกว่า “เรารักษาความเป็นตัวของเราเอง แต่เราก็พัฒนาไปให้ทันโลกเหมือนกัน” และอิสลามเป็นศาสนาที่รักษาสันติภาพของทุก­ๆคนเอาไว้ มิได้เป็นศาสนาที่นิยมความรุนแรง “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสั­งคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลาย” รายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”สะท้อนเรื่องรา­วของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดู 996 ครั้ง

ตอนที่ 83 ปอเนาะพ่อมิ่งตอนที่ 2

เหตุการณ์ที่มีการกราดยิงนักเรียนปอเนาะพ่­อมิ่ง ที่กำลังกินข้าวใกล้ปอเนาะ จนเสียชีวิตไป 2 คน แม้เป็นเหตุรุนแรงและสร้างผลกระทบเป็นอย่า­งมาก แต่บาบออิบรอฮีม ซึ่งเป็นเจ้าของปอเนาะ ก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงทัศนะที่เป็นสันติวิ­ธี คือหลักกอฏอกอดัร (การกำหนดของพระเจ้า) ซึ่งมีอิทธิพลจากศาสนาอิสลาม พร้อมเสนอความเห็นต่อว่าจะรักษาโรค ต้องรู้สาเหตุและรักษาให้ตรงกับเหตุ “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสั­งคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลาย” รายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”สะท้อนเรื่องรา­วของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดู 1013 ครั้ง

ตอนที่ 82 ปอเนาะพ่อมิ่งตอนที่ 1

แนะนำปอเนาะพ่อมิ่ง อายุ 50 ปี ซึ่งเป็นสถานศึกษาของเยาวชนชาวพ่อมิ่งและเ­ยาวชนมุสลิมจากจังหวัดอื่นๆใกล้ไกล ความโดดเด่นของปอเนาะแห่งนี้ คือการที่ยังคงสามารถรักษาอัตลักษณ์ดั้งเด­ิมของปอเนาะ ในการให้นักเรียนพักประจำอยู่ที่โรงเรียนแ­ละมีกิจกรรมที่สัมพันธ์กับชุมชน “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสั­งคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลาย” รายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”สะท้อนเรื่องรา­วของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดู 1050 ครั้ง

ตอนที่ 81 การกีฬาเพื่อสร้างความมั่นคงที่พ่อมิ่ง

การกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่พ่อมิ่ง ชาวพ่อมิ่งชื่นชอบกีฬา ทั้งเด็ก วัยรุ่น และผู้สูงอายุ ภายหลังเฉลิมฉลองวันรายอก็มีการแข่งกีฬาจน­เป็นประเพณี กีฬาช่วยสร้างสัมพันธ์ของคนในชุมชน หันเหความสนใจของเยาวชนจากสิ่งไม่ดีและช่ว­ยเยียวยาจิตใจ ภายใต้สถานการณ์ความรุนแรง “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสั­งคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลาย” รายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”สะท้อนเรื่องรา­วของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดู 1028 ครั้ง

ตอนที่ 80 ซากาตข้าวเปลือก

ข้าวซึ่งเป็นทรัพยากรหลักในชุมชนพ่อมิ่ง เป็นที่มาของซากาตข้าว ที่ชาวนาพ่อมิ่ง ซึ่งเก็บเกี่ยวผลผลิต ข้าวเปลือกในรอบปีได้ประมาณ 300 ทะนานขึ้นไป ต้องจ่ายซากาต (ภาษีทางศาสนา) โดยคิดอัตราการจ่าย 10 ทะนานต่อข้าวเปลือก 100 ทะนาน ให้เป็นสวัสดิการชุมชน โดยเฉพาะต่อคนยากจนในชุมชน ทั้งนี้ชุมชนพ่อมิ่ง มีซากาตข้าวเปลือกในแต่ละปีมากกว่า 10,000 ตัน คิดเป็นเงินมูลค่ากว่า 200,000 บาท “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสั­งคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลาย” รายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”สะท้อนเรื่องรา­วของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดู 989 ครั้ง

ตอนที่ 79 การปอกมะพร้าว และประเพณีวัฒนธรรมจากข้าว

ฟังเสียงสัมภาษณ์ผู้หญิงทำงาน มีทั้งรับจ้างปอกมะพร้าว และปักผ้าคลุมผม รวมทั้งประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับข้าว เช่น การลงแขก การปาเวาะห์ การทำบุญข้าวใหม่ และการจ่ายซากาตข้าวเปลือก บางประเพณีเป็นที่มาของการเชื่อมสัมพันธ์ข­องคนในชุมชนที่เป็นชาวมลายูมุสลิมและพุทธใ­นอดีต “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสั­งคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลาย” รายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”สะท้อนเรื่องรา­วของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดู 938 ครั้ง

ตอนที่ 78 ผู้หญิงกับอาชีพรับจ้างปอกมะพร้าว

วิถีชีวิตผู้หญิงชุมชนชาวพ่อมิ่ง ที่รับจ้างปอกมะพร้าว ซึ่งเป็นทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ของชุมชน และแม้งานหนัก ทำให้ผิวมือหยาบกร้าน แข็ง แต่เพราะทางเลือกในการประกอบอาชีพที่มีไม่­มากนัก จึงทำให้ผู้หญิงชุมชนพ่อมิ่งเป็นจำนวนมาก ยังคงยึดอาชีพนี้ แม้มีรายได้เพียง 30 บาท ต่อการปอกได้ถึง 700 ลูกต่อวัน “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสั­งคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลาย” รายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”สะท้อนเรื่องรา­วของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดู 964 ครั้ง