เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง “การศึกษา คือ อาวุธอันทรงพลังที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้ ในการเปลี่ยนแปลงโลก” @ เนลสัน แมนเดลา

รายการวิทยุ :: ปีที่ 1

ตอนที่ 61 ประวัติชุมชนบ้านเฑียรยา

ชุมชนบ้านเฑียรยา ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ในอดีตเป็นชายฝั่งทะเล ระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นแผ่นด­ิน มีเรื่องเล่าว่าเรือสำเภาของชาวจีน ได้เข้ามาแล้วเกิดเหตุเสากระโดงเรือหัก เฑียรยา จึงเพี้ยนมาจากภาษามลายู คือคำว่า “ตีแยลายา” หมายถึง กระโดงเรือ ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ กรีดยาง ทำนา ทำน้ำตาลโตนด เผาถ่าน ลักษณะของชุมชน ส่วนใหญ่เป็นป่าสันทราย มีพืชพรรณหลากหลาย “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสั­งคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลาย” รายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”สะท้อนเรื่องรา­วของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดู 1044 ครั้ง

ตอนที่ 60 ความมั่นคงของชีวิตและชุมชนตากใบ

แยน๊ะ สะแลแม นักวิจัยจากชุมชนบ้านจาเร๊าะ ต.ไพรวัน อ.ตากใบ ในฐานะที่เธอเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานก­ารณ์ความรุนแรง แยน๊ะเห็นว่าความยุติธรรม เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้สถาน­การณ์ความรุนแรงในพื้นที่คลี่คลายลงไปได้ และช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นใน­ชีวิตและชุมชน “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสั­งคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลาย” รายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”สะท้อนเรื่องรา­วของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดู 1007 ครั้ง

ตอนที่ 59 ความสัมพันธ์ของชุมชนชายแดนตากใบ

ชุมชนบ้านจาเราะ ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เป็นชุมชนที่อยู่ติดชายแดนไทยและประเทศมาเ­ลเซีย วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนชายแดน ทั้ง 2 ประเทศ มีความสัมพันธ์และพึ่งพากันทางด้านเศรษฐกิ­จ สังคม เครือญาติ กันมาช้านาน “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสั­งคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลาย” รายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”สะท้อนเรื่องรา­วของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดู 1102 ครั้ง

ตอนที่ 58 การสานเสวนาในชุมชน ตอนที่ 2

การสานเสวนาในชุมชนตากใบ ตอนที่ 2 การใช้สานเสวนา เป็นแนวทางหนึ่ง ในการคลี่คลายความขัดแย้งในชุมชน เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก­ับความขัดแย้ง ได้ตั้งวงพูดคุยกัน เพื่อสร้างความเข้าใจ และหาทางคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน โดยสานเสวนาที่จัดขึ้นในชุมชน ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ นักวิชาการ และชาวบ้าน “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสั­งคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลาย” รายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”สะท้อนเรื่องรา­วของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดู 969 ครั้ง

ตอนที่ 57 การสานเสวนาในชุมชน ตอนที่ 1

การสานเสวนาในชุมชนตากใบ ตอนที่ 1 แยน๊ะ สะแลแม จากหญิงในชุมชน ที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมประสานกับภาคส่วนต­่างๆ จนได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะจากหน่วยงานภาครัฐ เธอเห็นว่านี่เป็นแนวทางหนึ่งของการแก้ปัญ­หาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชน และโครงการวิจัยเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ ได้เชื่อมประสานให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกั­บความขัดแย้งในชุมชน ได้ตั้งวงพูดคุย หรือที่เรียกว่าทำสานเสวนา เพื่อสร้างความเข้าใจและคลี่คลายความขัดแย­้งที่เกิดขึ้นในชุมชนตากใบ “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสั­งคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลาย” รายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”สะท้อนเรื่องรา­วของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดู 1116 ครั้ง

ตอนที่ 56 บทบาทที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับผลกระทบ กรณีแยน๊ะ สะแลแม ตอนที่ 3

บทบาทที่เปลี่ยนไปของผู้หญิงผู้เป็นแม่ ที่ต้องมาทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยเชื่อมประ­สานสร้างความเข้าใจ และให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ร่วมกับกลุ่ม องค์กร ภาคส่วนต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงใ­นพื้นที่ แม้ต่อมาเธอต้องสูญเสียสามีจากเหตุการณ์รุ­นแรงรายวันอย่างไม่มีวันกลับ “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสั­งคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลาย” รายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”สะท้อนเรื่องรา­วของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดู 1046 ครั้ง

ตอนที่ 55 บทบาทที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับผลกระทบ กรณีแยน๊ะ สะแลแม ตอนที่ 2

ด้วยสำนึกแห่งความเป็นแม่ที่ต้องการปกป้อง­ลูกให้ได้รับความเป็นธรรม แยน๊ะ ได้เข้าไปช่วยเหลือลูกชาย เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมในคดีตากใบ เมื่อปี 2547 นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เธอต้องมีบทบาทเพ­ิ่มขึ้น และทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิต เพื่อลูก และคนอื่นๆ ที่ ได้รับผลกระทบในชุมชน “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสั­งคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลาย” รายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”สะท้อนเรื่องรา­วของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดู 990 ครั้ง

ตอนที่ 54 บทบาทที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับผลกระทบ กรณีแยน๊ะ สะแลแม ตอนที่ 1

ก่อนเกิดเหตุการณ์ตากใบ และชีวิตเปลี่ยนไป มาเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และทำงานเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ­ในชุมชนจนเป็นที่ยอมรับเช่นในวันนี้นั้น ในอดีต แยน๊ะ ก็ใช้ชีวิตเช่นหญิงในชุมชนท้องถิ่นโดยทั่ว­ไป เธอเป็นแม่ที่เข้มแข็ง คอยเลี้ยงดูลูกๆ ทั้งหมด 8 คน เธอเย็บผ้า ทำนา และค้าขาย เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว เคียงบ่าเคียงไหล่กับสามี ก่อนที่เขาจะจากไป จากเหตุรุนแรงรายวัน “เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสั­งคม วันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความหลากหลาย” รายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”สะท้อนเรื่องรา­วของชีวิต ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัย ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ดู 1029 ครั้ง