civicwomen
เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง “การศึกษา คือ อาวุธอันทรงพลังที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้ ในการเปลี่ยนแปลงโลก” @ เนลสัน แมนเดลา

รายการวิทยุ :: ปีที่ 2

ตอนที่ 70 ตอนสุดท้ายและการก้าวต่อไปของรายการ “เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้”

เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงจากผู้หญิงและภาคประชาสังคม ที่กำลังขยับขับเคลื่อนงาน ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องร่วมก้าวข้ามให้ได้ ร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงโดย สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ๊อกแฟม สหภาพยุโรป และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com ผู้หญิงภาคประชาสังคม

ดู 951 ครั้ง

ตอนที่ 69 เสียงประเมินจากเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ตอนที่ 2

เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงจากผู้หญิงและภาคประชาสังคม ที่กำลังขยับขับเคลื่อนงาน ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องร่วมก้าวข้ามให้ได้ ร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงโดย สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ๊อกแฟม สหภาพยุโรป และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com ผู้หญิงภาคประชาสังคม

ดู 997 ครั้ง

ตอนที่ 68 เสียงประเมินจากเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ตอนที่ 1

เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงจากผู้หญิงและภาคประชาสังคม ที่กำลังขยับขับเคลื่อนงาน ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องร่วมก้าวข้ามให้ได้ ร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงโดย สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ๊อกแฟม สหภาพยุโรป และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com ผู้หญิงภาคประชาสังคม

ดู 1103 ครั้ง

ตอนที่ 67 เสียงสำคัญที่ไม่หายไปในรายการและผลการประเมิน

เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงจากผู้หญิงและภาคประชาสังคม ที่กำลังขยับขับเคลื่อนงาน ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องร่วมก้าวข้ามให้ได้ ร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงโดย สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ๊อกแฟม สหภาพยุโรป และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com ผู้หญิงภาคประชาสังคม

ดู 1020 ครั้ง

ตอนที่ 66 เสียงประเมินจากสถานีวิทยุชุมชนยี่งอเรดีโอและสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน ปัตตานี

เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงจากผู้หญิงและภาคประชาสังคม ที่กำลังขยับขับเคลื่อนงาน ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องร่วมก้าวข้ามให้ได้ ร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงโดย สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ๊อกแฟม สหภาพยุโรป และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com ผู้หญิงภาคประชาสังคม

ดู 988 ครั้ง

ตอนที่ 65 เสียงประเมินจากสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและสถานีวิทยุ SUWARA MAJLIS

เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงจากผู้หญิงและภาคประชาสังคม ที่กำลังขยับขับเคลื่อนงาน ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องร่วมก้าวข้ามให้ได้ ร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงโดย สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ๊อกแฟม สหภาพยุโรป และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com ผู้หญิงภาคประชาสังคม

ดู 1023 ครั้ง

ตอนที่ 64 เสียงประเมินจากสถานีวิทยุ สวท สุไหงโก ลก, สถานีวิทยุชุมชนคนนิบง และสถานีวิทยุสาส์นคุณธรรม

เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงจากผู้หญิงและภาคประชาสังคม ที่กำลังขยับขับเคลื่อนงาน ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องร่วมก้าวข้ามให้ได้ ร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงโดย สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ๊อกแฟม สหภาพยุโรป และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com ผู้หญิงภาคประชาสังคม

ดู 984 ครั้ง

ตอนที่ 63 เสียงประเมินจากสถานีวิทยุ เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เสียงจากผู้หญิงและภาคประชาสังคม ที่กำลังขยับขับเคลื่อนงาน ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบา­ก ที่ต้องร่วมก้าวข้ามให้ได้ ร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงโดย สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ๊อกแฟม สหภาพยุโรป และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com ผู้หญิงภาคประชาสังคม

ดู 1025 ครั้ง