เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง “การศึกษา คือ อาวุธอันทรงพลังที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้ ในการเปลี่ยนแปลงโลก” @ เนลสัน แมนเดลา

รายการวิทยุ :: ทั้งหมด

ตอนที่ 14 ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อครอบครัวได้รับผลกระทบ

ในตอนนี้ ว่าด้วยชีวิตของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ คือ กะเยาะ หรือ คุณคอลีเยาะ มะลี ซึ่งสามีต้องคดีความมั่นคง ชีวิตของกะเยาะหลังจากเกิดเหตุการณ์ ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก จากแม่บ้านธรรมดา ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้สามี ตามกระบวนการยุติธรรม ในระหว่างนี้ ได้มีการจัดสานเสวนาขึ้น ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น องค์กรระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคมในพื้นที่ คอยช่วยเหลือเยียวยาและเป็นกำลังใจ ทำให้กะเยาะ สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง มีความกล้า เข้มแข็ง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้ได้รับผลกระทบในชุมชนยุโป Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 920 ครั้ง

ตอนที่ 13 สานเสวนาสร้างความเข้มแข็งให้ผู้หญิงและชุมชน

ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องประสบการณ์การจัดเวทีสานเสวนาของกลุ่มผู้หญิงในพื้นที่ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา การจัดเวทีสานเสวนาทำให้ชุมชนและผู้หญิงเปลี่ยนแปลงอย่างไร “กะเยาะ” คุณคอลีเยาะ มะลี และ“กะนา” คุณเจ๊ะมัสนา โตะมะ ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบ ได้ใช้เวทีการสานเสวนาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อพูดคุยและสะท้อนปัญหา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างถูกต้องและเป็นธรรม และการสานเสวนายังทำให้กลุ่มผู้หญิงในพื้นที่ได้รับประสบการณ์ มีความเข้มแข็ง และกล้ามากขึ้น กล้าลุกขึ้นสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง กล้าที่จะเรียกร้องความเป็นธรรม และกล้าที่จะออกมาต่อสู้กับสังคมภายนอก Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 1135 ครั้ง

ตอนที่ 12 ร่วมด้วยช่วยกันจัดสานเสวนาชุมชน

ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องผู้นำในชุมชนยุโป อ.เมือง จ.ยะลา นายกเทศบาลตำบลยุโป ได้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน และสนับสนุนให้กลุ่มผู้หญิงในพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดเวทีสานเสวนากับเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ หลังจากนั้นทำให้ผู้หญิงในพื้นที่รวมพลังรวมกลุ่มกันจัดเวทีสานเสวนากันเองขึ้นในชุมชน และยังมีแกนนำผู้หญิงในพื้นที่ยุโป ที่มีบทบาทเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็น อสม. เล่าถึงประสบการณ์การจัดเวทีสานเสวนาและร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ ที่มีทั้งพี่น้องพุทธ มุสลิม และเจ้าหน้าที่รัฐ Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 870 ครั้ง

ตอนที่ 11 สานเสวนาชุมชนสร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม

ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องราวการจัดเวทีสานเสวนาในพื้นที่ ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา ระหว่างคนในชุมชนที่มีทั้งพี่น้องพุทธ - มุสลิม และระหว่างคนในชุมชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้เข้าร่วมเวทีสานเสวนาสะท้อนให้เห็นว่าการจัดเวทีสานเสวนาทำให้คนในพื้นที่ ลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ทำให้เข้าใจในวิถีชีวิตพหุวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น สามารถคลี่คลายผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ การสานเสวนายังเป็นพื้นที่กลางให้คนในชุมชนที่มีความคิดต่างมาคุยกันและรับฟังซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังช่วยลดความตึงเครียด ความหวาดระแวง และเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 936 ครั้ง

ตอนที่ 10 สานเสวนาเชื่อมสัมพันธ์พุทธ-มุสลิมชุมชนยุโป

ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องพุทธและมุสลิม ใน ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา กะวัน หรือ คุณคำนึง ชำนาญกิจ ผู้ดำเนินรายการได้ถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองในฐานะที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และจัดเวทีสานเสวนา เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม ที่ ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกัน และยังมีความเห็นจากผู้หญิงที่เป็นแกนนำในพื้นที่ยุโป “กะละ” หรือคุณอาดีละจากบ้านบ่อเจ็ดลูก “กะเจ๊ะ” หรือ คุณเจ๊ะซาฟีนะห์ ยามา จากบ้านบาโด และน้องดานิช ซึ่งเป็นเยาวชนในพื้นที่ ร่วมสะท้อนความความสัมพันธ์พุทธ-มุสลิมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผ่านกิจกรรมต่างๆ Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 931 ครั้ง

ตอนที่ 9 บทบาทผู้หญิงท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง

ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงที่ช่วยหนุนเสริมการทำงานของผู้ชาย ความอ่อนโยน และความนุ่มนวลของผู้หญิง จะช่วยลดความขัดแย้งของปัญหาจากสถานการณ์ความความรุนแรงในพื้นที่ผู้นำศาสนาในชุมชน ผู้เป็นเจ้าของโรงเรียนจริยธรรมอิสลามพ่อมิ่ง ซึ่งได้เข้าร่วมการสานเสวนาระหว่างชาวชุมชนพ่อมิ่งกับเจ้าหน้าที่รัฐ ท่านได้กล่าวถึงบทบาทหญิงชาย โดยเปรียบเทียบกับนกที่บินว่า ต้องใช้ปีกบินทั้งสองข้าง ปีกขวาเป็นเหมือนผู้ชาย ทางปีกซ้ายเป็นผู้หญิง ที่ต้องร่วมกันทำงานในการแก้ไขปัญหา เช่นเดียวกับภรรยาของท่านศาสดามูฮำหมัด ที่คอยช่วยเหลือการทำงานของท่านศาสดา ซึ่งบางปัญหาผู้หญิงทำได้ดีกว่า เราจึงต้องส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 977 ครั้ง

ตอนที่ 8 ผู้ได้รับผลกระทบพลิกวิกฤติชีวิตเป็นโอกาส

ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่ชายแดนใต้ คุณนุรีซาร์ นิยะ จากชุมชนพ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เธอมีอาชีพเป็นแม่บ้าน สามีเป็นคนหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว จนวันหนึ่งสามีของเธอถูกควบคุมตัวตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำให้เธอต้องดิ้นรน ต่อสู้ เพื่อดูแลลูกสองคนที่ยังเล็ก และต้องไปเยี่ยมสามีที่ถูกควบคุมตัว จนสามีถูกปล่อยตัวกลับ หลังจากนั้นเธอสามารถพลิกวิกฤติของชีวิตที่เกิดขึ้น เป็นแม่ที่เข้มแข็ง ลุกขึ้นทำงานตัดเย็บเสื้อผ้า สร้างรายได้ที่ดีให้กับครอบครัว Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 912 ครั้ง

ตอนที่ 7 การส่งเสริมอาชีพผู้ได้รับผลกระทบระหว่างชุมชน

ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมอาชีพให้แก่กันโดยชุมชน กลุ่มวานีตาพ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ได้เข้าไปช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี บ้านกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลกระทบในคดีความมั่นคง โดยสอนการทำข้าวเกรียบสมุนไพร เพิ่มอาชีพ เสริมรายได้ จนทำให้ชาวกูจิงลือปะ มีชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างอาชีพอีกมากมายในเวลาต่อมา Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 926 ครั้ง