เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง “การศึกษา คือ อาวุธอันทรงพลังที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้ ในการเปลี่ยนแปลงโลก” @ เนลสัน แมนเดลา

รายการวิทยุ :: ทั้งหมด

ตอนที่ 6 สานเสวนาส่งเสริมอาชีพชุมชน

ในตอนนี้ ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากการสานเสวนาในชุมชนพ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ระหว่างชาวชุมชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ หลังจากเวทีสานเสวนาทำให้เกิดการส่งเสริมด้านอาชีพ การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ และกลุ่มวานีตาพ่อมิ่งสามารถประสานงาน และเข้าถึงหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ด้านการส่งเสริมอาชีพ ทรัพยากรในพื้นที่ถูกแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์ถูกยกระดับ จนทำให้สมาชิกกลุ่มวานีตาพ่อมิ่ง มีรายได้เพิ่มขึ้น อันเป็นผลพวงจากการจัดเวทีสานเสวนาในชุมชน Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 1051 ครั้ง

ตอนที่ 5 สานเสวนาส่งเสริมอาชีพ “กลุ่มวานีตาพ่อมิ่ง”

ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องอาชีพของกลุ่มวานีตาพ่อมิ่ง หลังจากเวทีสานเสวนาระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับคนในชุมชนพ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี คุณยาวารียะ ตาเละ ประธานกลุ่มวานีตาพ่อมิ่ง และ คุณนูรูลฮาย๊ะ เจ๊ะหลง คณะทำงานของกลุ่มได้เล่าให้ฟังถึงการที่กลุ่มได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ ได้โรงเรือนสำหรับการรวมกลุ่มทำขนม ได้งบประมาณซื้ออุปกรณ์ ได้ไปศึกษาดูงาน ได้เงินทุนสำรองเพื่อขยายกิจการ และได้จดทะเบียนเป็นสินค้าโอทอป ที่สำคัญคือ เวทีสานเสวนาทำให้กลุ่มวานีตาพ่อมิ่ง ได้รู้จักกับเจ้าหน้าที่รัฐ จนสามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมอาชีพของชุมชนโดยตรง จนกลุ่มเป็นที่รู้จักและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 982 ครั้ง

ตอนที่ 4 สานเสวนาชุมชนพ่อมิ่ง กับการเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 2

ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของชุมชนพ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี หลังจากการจัดสานเสวนาระหว่างชาวชุมชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยปลัด อ.ปะนาเระ ได้เข้าไปส่งเสริม ช่วยเหลือด้านอาชีพและรายได้แก่ผู้ได้รับผลกระทบและผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้ดีขึ้น ทำให้ชุมชนพ่อมิ่งมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ส่วนนายมะแด อาแวมะแด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เล่าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหลังการสานเสวนาว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและชาวบ้านเกิดความเข้าใจกันมากขึ้น มีการประสาน ให้ความร่วมมือในการทำงาน และทหารให้การช่วยเหลือส่งเสริมด้านการกีฬาเพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 894 ครั้ง

ตอนที่ 3 สานเสวนาชุมชนพ่อมิ่ง กับการเปลี่ยนแปลง ตอนที่ 1

ในตอนนี้ ว่าด้วยผลจากการสานเสวนาระหว่าง ชาวชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ของชุมชนพ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี คุณนุรีซาร์ นิยะ เธอเป็นตัวแทนของผู้ได้รับผลกระทบจากชุมชนที่ได้เข้าร่วมในการจัดสานเสวนา เธอเล่าว่าหลังจากการ สานเสวนาทำให้ความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐดีขึ้น เกิดการแก้ไขปัญหา และเกิดความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่หลายอย่าง เช่นเดียวกับ ผู้กองบุญนวย มากทอง ตัวแทนเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบในพื้นที่ เล่าว่าหลังเวทีสานเสวนาทำให้เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของชาวบ้านได้อย่างเข้าถึงและเข้าใจคนในพื้นที่มากขึ้น Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 991 ครั้ง

ตอนที่ 2 สานเสวนาชุมชนพ่อมิ่ง

ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องการสานเสวนาในชุมชนพ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี การสานเสวนาเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหา คลี่คลายความขัดแย้ง และสร้างความเข้าใจกันของคนในชุมชน ชุมชนพ่อมิ่งจัดเวทีสานเสวนาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งแรกเป็นเวทีสานเสวนาระหว่างชาวบ้าน ผู้นำชุมชนและผู้ได้รับผลกระทบ ครั้งที่สองเป็นเวทีสานเสวนาระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจ ปกครอง เทศบาล ที่ทำงานในชุมชนพ่อมิ่ง ครั้งที่สามเป็นเวทีสานเสวนาระหว่างตัวแทนชุมชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ การจัดสานเสวนาทั้งสามครั้ง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของคนในพื้นที่ชุมชนพ่อมิ่ง Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 1090 ครั้ง

ตอนที่ 1 แนะนำรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้

ในตอนแรกของรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ปีนี้เป็นการแนะนำความน่าสนใจของรายการ และแนวเนื้อหาในรายการซึ่งปีนี้รายการเน้นการนำเสนอเรื่องราวของผู้คนในชุมชนจาก 3 ชุมชน คือที่ชุมชนพ่อมิ่ง จ.ปัตตานี ชุมชนยุโป จ.ยะลา และชุมชนกูจิงลือปะ จ.นราธิวาส ซึ่งแม้จะเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบและบอบช้ำจากสถานการณ์ความรุนแรงมายาวนานนับสิบปีแต่ชุมชนเหล่านี้ ก็ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อชะตากรรมที่ได้รับคนในชุมชนร่วมกับกลุ่มองค์กรผู้หญิง ภาคประชาสังคมและอีกหลายภาคส่วน ได้ลุกขึ้นมาฟื้นฟูชุมชน และช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบในชุมชนกลับคืนสู่สังคมด้วยการจัดการสานเสวนาและการเยียวยาหลากหลายเสียงที่สะท้อนในรายการนี้ เป็นเสียงที่คุณผู้ฟังอาจจะไม่เคยรับฟังที่ใดมาก่อน ฟังแล้วก็จะรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวเหล่านี้ ตลอดการรับฟังรายการรวม 30 ตอน ที่จะออกอากาศเป็นประจำ Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร The United Nations Democracy Fund สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี dan stesen radio ini Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

ดู 931 ครั้ง

ตอนที่ 20 สื่อกับกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้

รายการวิทยุ เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ ตอนที่ 20 สื่อกับกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ (15:34 นาที) เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ ร่วมเปิดพื้นที่รับฟังหลากหลายเสียงที่เรี­ยกร้องสันติภาพ ท่ามกลางกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ ร่วมสนับสนุนพลัง ผู้หญิงเพื่อสันติภาพ โดย เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภ­าพชายแดนใต้, มูลนิธิเอเชีย, ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com ผู้หญิงภาคประชาสังคม เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมชายแดนใต้ (Civic Women\'s Network)

ดู 1660 ครั้ง

ตอนที่ 19 เสวนา ชมสารคดี เขาชื่ออัสฮารี

รายการวิทยุ เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ ตอนที่ 19 เสวนา ชมสารคดี เขาชื่ออัสฮารี (14:34 นาที) เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ We Voice ตามหาสันติภาพ ร่วมเปิดพื้นที่รับฟังหลากหลายเสียงที่เรี­ยกร้องสันติภาพ ท่ามกลางกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ ร่วมสนับสนุนพลัง ผู้หญิงเพื่อสันติภาพ โดย เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภ­าพชายแดนใต้, มูลนิธิเอเชีย, ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com ผู้หญิงภาคประชาสังคม เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมชายแดนใต้ (Civic Women\'s Network)

ดู 1663 ครั้ง