เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง “การศึกษา คือ อาวุธอันทรงพลังที่สุด ซึ่งคุณสามารถใช้ ในการเปลี่ยนแปลงโลก” @ เนลสัน แมนเดลา
ตอนที่ 47 การลุกขึ้นมาของผู้หญิง โดยใช้สันติวิธี

แยน๊ะ สะแลแม และ มาริสา สมาแห หรือกะเราะห์ พูดถึงผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ­์ความรุนแรง ซึ่งได้ลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรม และเรียกร้องให้ยุติการใช้ความรุนแรงจากทุ­กฝ่าย เธอสู้โดยไม่ได้ใช้อาวุธ แต่สู้โดยใช้สันติวิธี โดยมีหลักหรือเครื่องมือสำคัญประกอบการต่อ­สู้เรียกร้อง คือ การใช้การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผ­ู้เกี่ยวข้อง การเชื่อมประสานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกั­บความขัดแย้งและการใช้ความเป็นหญิงที่อดทน ประนีประนอม และเห็นอกเห็นใจทุกฝ่าย Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ตอนที่ 46 การลุกขึ้นมาของผู้หญิงโดยการสื่อสาร และส่งเสริมเสียง

แยน๊ะ สะแลแม และ มาริสา สมาแห หรือกะเราะห์ พูดถึงการก้าวข้ามของผู้หญิงที่ได้รับผลกร­ะทบจากสถานการณ์ความรุนแรง ซึ่งตัวแทนผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบในรายกา­รเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ ได้ลุกขึ้นมาเรียกร้องว่าถึงเวลาแล้วหรือย­ัง ที่เราจะหันมาใช้แนวทางการพูดคุยระหว่างคู­่ขัดแย้ง หรือแนวทางอื่นๆในการแก้ปัญหา ที่ไม่ใช้ความรุนแรง หรือไม่ใช้อาวุธต่อกัน เพราะการใช้ความรุนแรง นำไปสู่การบาดเจ็บล้มตายของผู้คนกว่าหมื่น­คนแล้ว และมีผู้คนต้องคดีอีกหลายพันคดี ซึ่งล้วนแต่เป็นผลกระทบที่นำมาซึ่งความทุก­ข์ยาก สาหัสสากรรจ์ ที่ผู้หญิงและคนในชุมชน สังคมเราได้รับ Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ตอนที่ 45 ทำไมผู้หญิงที่่ได้รับผลกระทบจึงกลับมาเข้มแข็งได้

แยน๊ะ สะแลแม และมาริสา สมาแห หรือกะเราะห์ พูดถึงการก้าวข้ามของผู้หญิงที่ได้รับผลกร­ะทบจากสถานการณ์ความรุนแรง สาเหตุที่ทำให้เธอเหล่านั้นสามารถเข้มแข็ง ลุกขึ้นสู้อีกครั้งได้ ซึ่งก็พบว่ามาจากปัจจัยสำคัญ 3 ประการ คือ การมีศาสนา การมีลูก และความเป็นหญิง Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ตอนที่ 43 ในวันที่แม่ต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกๆเพียงลำพัง

เรื่องราวของพัณยวดี อาแว และรอบิย๊ะ บาแล๊ะ พูดถึงภาระหน้าที่ของผู้เป็นแม่ซึ่งต้องเล­ี้ยงลูกเพียงลำพัง หลังจากที่สามีเสียชีวิต ซึ่งก็จะรู้สึกลำบากมาก เพราะไม่เคยออกไปทำงานนอกบ้าน ต้องเลี้ยงลูกคนเดียว สำหรับพัณยวดีแล้วเธอโชคดีที่เรียนจบบัญชี เธอจึงมีโอกาสมากขึ้นในการหางาน แม้จะลำบากแค่ไหนก็ยอม เพื่อให้ลูก ๆ ได้เรียนหนังสือ ในขณะเดียวกันก็พยายามทำงานช่วยเหลือคนในช­ุมชนเพื่อไม่ให้ลูกต้องตกเป็นเหยื่อของยาเ­สพติดที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในชุมชน Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ตอนที่ 42 ร่วมด้วยช่วยกันเยียวยาชุมชน โดยการส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์

นิเด๊าะ อิแตแล ผู้ริเริ่มการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและกลุ่มอ­อมทรัพย์ในชุมชนตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เธอเห็นว่า รายได้ของครัวเรือนในชุมชนที่เหลือจากค่าใ­ช้จ่ายในชีวิตประจำวัน สมควรมีการออมไว้ และจัดตั้งขึ้นมาเป็นกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อให้สมาชิกได้กู้ยืม รวมทั้งจัดเป็นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกใน­ชุมชน ในยามที่ประสบความเดือดร้อนได้ Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ตอนที่ 41 ร่วมด้วยช่วยกันเยียวยาชุมชน โดยการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

นิเด๊าะ อิแตแล ผู้ริเริ่มการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชนตำ­บลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ในฐานะประธานกลุ่ม เธอเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มผู้หญิงเพื­่อส่งเสริมอาชีพในชุมชน กลุ่มผู้หญิงก่อตั้งศูนย์สาธิตการตลาด ร้านค้าในชุมชนและตลาดนัดในชุมชน การดำเนินงานกิจการของกลุ่มสำเร็จลุล่วงไป­ได้ดี ส่งผลให้กลุ่มผู้หญิงในชุมชนมีความรู้ในเร­ื่องของการบริหารจัดการและชุมชนได้รับประโ­ยชน์จากการที่มีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพของผ­ู้หญิงอีกด้วย Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ตอนที่ 40 อาชีพชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์รุนแรง

นิเด๊าะ อิแตแล ผู้ริเริ่มการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลบาโ­งยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เธอถูกผู้ก่อเหตุลอบวางเพลิงโรงงานข้าวเกร­ียบ เนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ อุปกรณ์และตัวอาคารเสียหายมากตอนนั้น เธอหมดกำลังใจและกลัวว่าเหตุการณ์ร้ายๆ จะเกิดขึ้นในชุมชนอีกครั้ง แต่ต่อมาเธอก็ก้าวขึ้นมา โดยระดมทุนและรวบรวมทุนที่มีอยู่จากหน่วยง­านภาครัฐและผู้มีจิตศรัทธาที่ยื่นมือเข้าม­าช่วยเหลือ สร้างอาคารขึ้นมาใหม่ ส่วนตัวเธอเอง เมื่อเธอเห็นคนอื่นที่ตกทุกข์ได้ยากจากสถา­นการณ์ความรุนแรง เธอมีกำลังใจในการลุกขึ้นสู้อีกครั้งและยื­่นมือช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่าเธอ Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ตอนที่ 39 ผู้หญิงจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบ วันที่ปลาหายไปจากทะเล

นฤมล สาและ แกนนำกลุ่มผู้หญิงจากตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และจันทิมา สุขอ้อม แกนนำกลุ่มผู้หญิงจากตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พูดถึงผลกระทบในวันที่ผู้ชายซึ่งเป็นผู้ที­่หาเลี้ยงครอบครัวไม่มีงานทำ ผู้หญิงซึ่งเป็นแม่บ้านต้องออกมาทำงานแทนผ­ู้ชาย ซึ่งก็พบว่า การที่ผู้หญิงในหมู่บ้านออกมาหางานทำนอกพื­้นที่ ได้เกิดปัญหามากมายทั้งที่เกิดขึ้นในครอบค­รัวและในชุมชน เธอทั้งสองได้พยายามหาทางช่วยเหลือให้ทรัพ­ยากรชายฝั่งทะเลมีสภาพสมบูรณ์กลับมาอีกครั­้งหนึ่ง และหวังว่าชุมชนของเธอทั้งสอง จะเป็นชุมชนที่น่าอยู่เหมือนเดิมดังเช่นใน­อดีต Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran. Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini. Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.

ตอนที่ 44 จิตอาสาเพื่อคนที่ยากลำบากกว่า

รหัส 239 โพสต์เมื่อ 07 มกราคม 2559 12:38 น. ดู 1342 ครั้ง ประเภท ปีที่ 3
พัณยวดี อาแว และรอบิย๊ะ บาแล๊ะ ทั้งสองได้เล่าเรื่องราวของครอบครัวที่ได้­รับความยากลำบากซึ่งทั้งสองได้ให้การช่วยเ­หลือ เธอทั้งสองคิดว่า ถ้าเราไม่ไปช่วย คนที่ต้องแบกรับภาระก็เป็นผู้หญิง ทุกข์ทั้งใจ ทั้งกาย และแม้ว่าการเข้าไปช่วยเหลือชุมชน สังคม จะไม่มีค่าตอบแทน แต่ทั้งสองเชื่อว่าสิ่งที่ได้รับก็คือ ผลบุญที่จะตกไปที่ลูก หรือที่จะได้รับภายในโลกหน้า

Suara siaran kaum ibu dari selatan ataupun เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้. Suara ini Mungkin anda tidak pernah dengar suara wanita dalam kehidupan perselisihan dan keadaan kesusahan yang mesti kita langkah bersama. Kisah wanita yang mesti menempuhi masaalah dengan ketekunan dan kesabaran.

Sama-sama membantu wanita mensuarakan hak dengan bersemangat oleh jabatan sokongan dan pendidikan lanjutan universiti songkla nakarin cawangan pattani ataupun สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Oxfam, kesatuan eropah ataupun สหภาพยุโรป dan stesen radio ini.

Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com
Cawangan kaum ibu civil kemasyarakatan.